Dự án: Thiết bị nhận dạng xe cộ (vehicle detection) trên Raspberry PI

Dự án 03: Thiết bị nhận dạng xe cộ (vehicle detection) trên Raspberry PI (PIDS)

 

Vehicle Detection with HOG and SVM

 

tutorial 01: Xây dựng Raspberry PI thành máy tính cho Data Scientist (PIDS), chúng ta đã được tìm hiểu cách để biến Raspberry PI thành một máy tính cho Data Scientist. Tiếp tục, trong Tutorial PI ❤ AI, chúng ta sẽ cùng nhua tạo thiết bị nhận dạng xe ôtô với Raspberry PI nhé !

top_image

 

Tổng quan

 

Có rất nhiều thuật toán để giải quyết bài toán Vehicle detection. Trong bài này, chúng ta sẽ giải quyết bài toán này với các kĩ thuật trong Machine learning và Computer Vision như sau:

 • Linear SVM
 • Rút trích đặc trưng HOG(Histogram of Oriented Gradients)
 • Color space conversion
 • Space binning
 • Histogram of color extraction
 • Sliding Window
 

Định nghĩa các hàm cần thiết

 
import matplotlib.image as mpimg
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from skimage.feature import hog
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from skimage.feature import hog
import glob
import time
import cv2
%matplotlib inline
 
# a function to extract features from a list of images
def extract_features(imgs, color_space='RGB', spatial_size=(32, 32),
            hist_bins=32, orient=9, 
            pix_per_cell=8, cell_per_block=2, hog_channel=0,
            spatial_feat=True, hist_feat=True, hog_feat=True):
  # Create a list to append feature vectors to
  features = []
  # Iterate through the list of images
  for file in imgs:
    file_features = []
    # Read in each one by one
    image = mpimg.imread(file)
    # apply color conversion if other than 'RGB'
    if color_space != 'RGB':
      if color_space == 'HSV':
        feature_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2HSV)
      elif color_space == 'LUV':
        feature_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2LUV)
      elif color_space == 'HLS':
        feature_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2HLS)
      elif color_space == 'YUV':
        feature_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2YUV)
      elif color_space == 'YCrCb':
        feature_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2YCrCb)
    else: feature_image = np.copy(image)   

    if spatial_feat == True:
      spatial_features = bin_spatial(feature_image, size=spatial_size)
      file_features.append(spatial_features)
    if hist_feat == True:
      # Apply color_hist()
      hist_features = color_hist(feature_image, nbins=hist_bins)
      file_features.append(hist_features)
    if hog_feat == True:
    # Call get_hog_features() with vis=False, feature_vec=True
      if hog_channel == 'ALL':
        hog_features = []
        for channel in range(feature_image.shape[2]):
          hog_features.append(get_hog_features(feature_image[:,:,channel], 
                    orient, pix_per_cell, cell_per_block, 
                    vis=False, feature_vec=True))
        hog_features = np.ravel(hog_features)    
      else:
        hog_features = get_hog_features(feature_image[:,:,hog_channel], orient, 
              pix_per_cell, cell_per_block, vis=False, feature_vec=True)
      # Append the new feature vector to the features list
      file_features.append(hog_features)
    features.append(np.concatenate(file_features))
  # Return list of feature vectors
  return features

def get_hog_features(img, orient, pix_per_cell, cell_per_block, 
            vis=False, feature_vec=True):
  # Call with two outputs if vis==True
  if vis == True:
    features, hog_image = hog(img, orientations=orient, 
                 pixels_per_cell=(pix_per_cell, pix_per_cell),
                 cells_per_block=(cell_per_block, cell_per_block), 
                 transform_sqrt=False, 
                 visualise=vis, feature_vector=feature_vec)
    return features, hog_image
  # Otherwise call with one output
  else:   
    features = hog(img, orientations=orient, 
            pixels_per_cell=(pix_per_cell, pix_per_cell),
            cells_per_block=(cell_per_block, cell_per_block), 
            transform_sqrt=False, 
            visualise=vis, feature_vector=feature_vec)
    return features

def bin_spatial(img, size=(32, 32)):
  color1 = cv2.resize(img[:,:,0], size).ravel()
  color2 = cv2.resize(img[:,:,1], size).ravel()
  color3 = cv2.resize(img[:,:,2], size).ravel()
  return np.hstack((color1, color2, color3))
            
def color_hist(img, nbins=32):  #bins_range=(0, 256)
  # Compute the histogram of the color channels separately
  channel1_hist = np.histogram(img[:,:,0], bins=nbins)
  channel2_hist = np.histogram(img[:,:,1], bins=nbins)
  channel3_hist = np.histogram(img[:,:,2], bins=nbins)
  # Concatenate the histograms into a single feature vector
  hist_features = np.concatenate((channel1_hist[0], channel2_hist[0], channel3_hist[0]))
  # Return the individual histograms, bin_centers and feature vector
  return hist_features
 

Thu thập dữ liệu

 
# Get image file names
images = glob.glob('./training-data/*/*/*.png')
cars = []
notcars = []
all_cars = []
all_notcars = []

for image in images:
  if 'nonvehicle' in image:
    all_notcars.append(image)
  else:
    all_cars.append(image)

# Get only 1/5 of the training data to avoid overfitting
for ix, notcar in enumerate(all_notcars):
  if ix % 5 == 0:
    notcars.append(notcar)
    
for ix, car in enumerate(all_cars):
  if ix % 5 == 0:
    cars.append(car)

print(len(cars), len(notcars), len(all_cars), len(all_notcars))
 
1759 1794 8792 8968
 

So sánh giữa ảnh có xe và không có xe

 
# Bạn có thể thay đổi chỉ số của array `cars` và `notcars` để xem những so sánh khác
car_image = mpimg.imread(cars[7])
notcar_image = mpimg.imread(notcars[0])

def compare_images(image1, image2, image1_exp="Image 1", image2_exp="Image 2"):
  f, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(6, 3))
  f.tight_layout()
  ax1.imshow(image1)
  ax1.set_title(image1_exp, fontsize=20)
  ax2.imshow(image2)
  ax2.set_title(image2_exp, fontsize=20)
  plt.subplots_adjust(left=0., right=1, top=0.9, bottom=0.)
    
compare_images(car_image, notcar_image, "Car", "Not Car")
 
 

Rút trích đặc trưng

 
color_space = 'YUV' # Can be RGB, HSV, LUV, HLS, YUV, YCrCb
orient = 15 # HOG orientations
pix_per_cell = 8 # HOG pixels per cell
cell_per_block = 2 # HOG cells per block
hog_channel = "ALL" # Can be 0, 1, 2, or "ALL"
spatial_size = (32, 32) # Spatial binning dimensions
hist_bins = 32  # Number of histogram bins
spatial_feat = True # Spatial features on or off
hist_feat = True # Histogram features on or off
hog_feat = True # HOG features on or off

converted_car_image = cv2.cvtColor(car_image, cv2.COLOR_RGB2YUV)
car_ch1 = converted_car_image[:,:,0]
car_ch2 = converted_car_image[:,:,1]
car_ch3 = converted_car_image[:,:,2]

converted_notcar_image = cv2.cvtColor(notcar_image, cv2.COLOR_RGB2YUV)
notcar_ch1 = converted_notcar_image[:,:,0]
notcar_ch2 = converted_notcar_image[:,:,1]
notcar_ch3 = converted_notcar_image[:,:,2]

car_hog_feature, car_hog_image = get_hog_features(car_ch1, 
                    orient, pix_per_cell, cell_per_block, 
                    vis=True, feature_vec=True)

notcar_hog_feature, notcar_hog_image = get_hog_features(notcar_ch1, 
                    orient, pix_per_cell, cell_per_block, 
                    vis=True, feature_vec=True)

car_ch1_features = cv2.resize(car_ch1, spatial_size)
car_ch2_features = cv2.resize(car_ch2, spatial_size)
car_ch3_features = cv2.resize(car_ch3, spatial_size)
notcar_ch1_features = cv2.resize(notcar_ch1, spatial_size)
notcar_ch2_features = cv2.resize(notcar_ch2, spatial_size)
notcar_ch3_features = cv2.resize(notcar_ch3, spatial_size)

def show_images(image1, image2, image3, image4, image1_exp="Image 1", image2_exp="Image 2", image3_exp="Image 3", image4_exp="Image 4"):
  f, (ax1, ax2, ax3, ax4) = plt.subplots(1, 4, figsize=(24, 9))
  f.tight_layout()
  ax1.imshow(image1)
  ax1.set_title(image1_exp, fontsize=20)
  ax2.imshow(image2)
  ax2.set_title(image2_exp, fontsize=20)
  ax3.imshow(image3)
  ax3.set_title(image3_exp, fontsize=20)
  ax4.imshow(image4)
  ax4.set_title(image4_exp, fontsize=20)
  plt.subplots_adjust(left=0., right=1, top=0.9, bottom=0.)

show_images(car_ch1, car_hog_image, notcar_ch1, notcar_hog_image, "Car ch 1", "Car ch 1 HOG", "Not Car ch 1", "Not Car ch 1 HOG")  
show_images(car_ch1, car_ch1_features, notcar_ch1, notcar_ch1_features, "Car ch 1", "Car ch 1 features", "Not Car ch 1", "Not Car ch 1 features")  
show_images(car_ch2, car_ch2_features, notcar_ch2, notcar_ch2_features, "Car ch 2", "Car ch 2 features", "Not Car ch 2", "Not Car ch 2 features")  
show_images(car_ch3, car_ch3_features, notcar_ch3, notcar_ch3_features, "Car ch 3", "Car ch 3 features", "Not Car ch 3", "Not Car ch 3 features")  
 
 
 
 
 
 

Huấn luyện (training)

 
car_features = extract_features(cars, color_space=color_space, 
            spatial_size=spatial_size, hist_bins=hist_bins, 
            orient=orient, pix_per_cell=pix_per_cell, 
            cell_per_block=cell_per_block, 
            hog_channel=hog_channel, spatial_feat=spatial_feat, 
            hist_feat=hist_feat, hog_feat=hog_feat)
notcar_features = extract_features(notcars, color_space=color_space, 
            spatial_size=spatial_size, hist_bins=hist_bins, 
            orient=orient, pix_per_cell=pix_per_cell, 
            cell_per_block=cell_per_block, 
            hog_channel=hog_channel, spatial_feat=spatial_feat, 
            hist_feat=hist_feat, hog_feat=hog_feat)

X = np.vstack((car_features, notcar_features)).astype(np.float64)            
# Fit a per-column scaler
X_scaler = StandardScaler().fit(X)
# Apply the scaler to X
scaled_X = X_scaler.transform(X)

# Define the labels vector
y = np.hstack((np.ones(len(car_features)), np.zeros(len(notcar_features))))

# Split up data into randomized training and test sets
rand_state = np.random.randint(0, 100)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
  scaled_X, y, test_size=0.2, random_state=rand_state)

print('Using:',orient,'orientations',pix_per_cell,
  'pixels per cell and', cell_per_block,'cells per block')
print('Feature vector length:', len(X_train[0]))
# Use a linear SVC 
svc = LinearSVC()
# Check the training time for the SVC
t=time.time()
svc.fit(X_train, y_train)
t2 = time.time()
print(round(t2-t, 2), 'Seconds to train SVC...')
# Check the score of the SVC
print('Test Accuracy of SVC = ', round(svc.score(X_test, y_test), 4))
# Check the prediction time for a single sample
t=time.time()
 
 
Using: 15 orientations 8 pixels per cell and 2 cells per block
Feature vector length: 11988
2.64 Seconds to train SVC...
Test Accuracy of SVC = 0.9958
 

Sử dụng Sliding window

 
def convert_color(img, conv='RGB2YCrCb'):
  if conv == 'RGB2YCrCb':
    return cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2YCrCb)
  if conv == 'BGR2YCrCb':
    return cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
  if conv == 'RGB2LUV':
    return cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2LUV)
  if conv == 'RGB2YUV':
    return cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2YUV)

def find_cars(img, ystart, ystop, scale, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins):
  
  draw_img = np.copy(img)
  img = img.astype(np.float32)/255
  
  img_tosearch = img[ystart:ystop,:,:] # sub-sampling
  ctrans_tosearch = convert_color(img_tosearch, conv='RGB2YUV')
  if scale != 1:
    imshape = ctrans_tosearch.shape
    ctrans_tosearch = cv2.resize(ctrans_tosearch, (np.int(imshape[1]/scale), np.int(imshape[0]/scale)))
    
  ch1 = ctrans_tosearch[:,:,0]
  ch2 = ctrans_tosearch[:,:,1]
  ch3 = ctrans_tosearch[:,:,2]

  # Define blocks and steps as above
  nxblocks = (ch1.shape[1] // pix_per_cell) - cell_per_block + 1
  nyblocks = (ch1.shape[0] // pix_per_cell) - cell_per_block + 1 
  nfeat_per_block = orient*cell_per_block**2
  
  # 64 was the orginal sampling rate, with 8 cells and 8 pix per cell
  window = 64
  nblocks_per_window = (window // pix_per_cell) - cell_per_block + 1
  #nblocks_per_window = (window // pix_per_cell)-1 

  cells_per_step = 2 # Instead of overlap, define how many cells to step
  nxsteps = (nxblocks - nblocks_per_window) 
  nysteps = (nyblocks - nblocks_per_window) 
  
  # Compute individual channel HOG features for the entire image
  hog1 = get_hog_features(ch1, orient, pix_per_cell, cell_per_block, vis=False, feature_vec=False)
  hog2 = get_hog_features(ch2, orient, pix_per_cell, cell_per_block, vis=False, feature_vec=False)
  hog3 = get_hog_features(ch3, orient, pix_per_cell, cell_per_block, vis=False, feature_vec=False)
  
  bboxes = []
  for xb in range(nxsteps):
    for yb in range(nysteps):
      ypos = yb*cells_per_step
      xpos = xb*cells_per_step
      # Extract HOG for this patch
      hog_feat1 = hog1[ypos:ypos+nblocks_per_window, xpos:xpos+nblocks_per_window].ravel() 
      hog_feat2 = hog2[ypos:ypos+nblocks_per_window, xpos:xpos+nblocks_per_window].ravel() 
      hog_feat3 = hog3[ypos:ypos+nblocks_per_window, xpos:xpos+nblocks_per_window].ravel() 
      hog_features = np.hstack((hog_feat1, hog_feat2, hog_feat3))

      xleft = xpos*pix_per_cell
      ytop = ypos*pix_per_cell

      # Extract the image patch
      subimg = cv2.resize(ctrans_tosearch[ytop:ytop+window, xleft:xleft+window], (64,64))
     
      # Get color features
      spatial_features = bin_spatial(subimg, size=spatial_size)
      hist_features = color_hist(subimg, nbins=hist_bins)

      # Scale features and make a prediction
      test_stacked = np.hstack((spatial_features, hist_features, hog_features)).reshape(1, -1)
      test_features = X_scaler.transform(test_stacked)  
      #test_features = scaler.transform(np.array(features).reshape(1, -1))
      #test_features = X_scaler.transform(np.hstack((shape_feat, hist_feat)).reshape(1, -1))  
      test_prediction = svc.predict(test_features)
      
      if test_prediction == 1:
        xbox_left = np.int(xleft*scale)
        ytop_draw = np.int(ytop*scale)
        win_draw = np.int(window*scale)
        cv2.rectangle(draw_img,(xbox_left, ytop_draw+ystart),(xbox_left+win_draw,ytop_draw+win_draw+ystart),(0,0,255),6) 
        bboxes.append(((int(xbox_left), int(ytop_draw+ystart)),(int(xbox_left+win_draw),int(ytop_draw+win_draw+ystart))))

  return draw_img, bboxes

def apply_sliding_window(image, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins):
  bboxes = []
  ystart = 400
  ystop = 500 
  out_img, bboxes1 = find_cars(image, ystart, ystop, 1.0, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 400
  ystop = 500 
  out_img, bboxes2 = find_cars(out_img, ystart, ystop, 1.3, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 410
  ystop = 500 
  out_img, bboxes3 = find_cars(out_img, ystart, ystop, 1.4, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 420
  ystop = 556 
  out_img, bboxes4 = find_cars(out_img, ystart, ystop, 1.6, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 430
  ystop = 556 
  out_img, bboxes5 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 1.8, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 430
  ystop = 556 
  out_img, bboxes6 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 2.0, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 440
  ystop = 556 
  out_img, bboxes7 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 1.9, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 400
  ystop = 556 
  out_img, bboxes8 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 1.3, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 400
  ystop = 556 
  out_img, bboxes9 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 2.2, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 500 
  ystop = 656 
  out_img, bboxes10 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 3.0, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  bboxes.extend(bboxes1)
  bboxes.extend(bboxes2)
  bboxes.extend(bboxes3)
  bboxes.extend(bboxes4)
  bboxes.extend(bboxes5)
  bboxes.extend(bboxes6)
  bboxes.extend(bboxes7)
  bboxes.extend(bboxes8)
  bboxes.extend(bboxes9)
  bboxes.extend(bboxes10)
  
  return out_img, bboxes
  
image1 = mpimg.imread('./test_series/series1.jpg')
image2 = mpimg.imread('./test_series/series2.jpg')
image3 = mpimg.imread('./test_series/series3.jpg')
image4 = mpimg.imread('./test_series/series4.jpg')
image5 = mpimg.imread('./test_series/series5.jpg')
image6 = mpimg.imread('./test_series/series6.jpg')

output_image1, bboxes1 = apply_sliding_window(image1, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
output_image2, bboxes2 = apply_sliding_window(image2, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
output_image3, bboxes3 = apply_sliding_window(image3, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
output_image4, bboxes4 = apply_sliding_window(image4, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
output_image5, bboxes5 = apply_sliding_window(image5, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
output_image6, bboxes6 = apply_sliding_window(image6, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)

image = mpimg.imread('./test_images/test4.jpg')
draw_image = np.copy(image)
output_image, bboxes = apply_sliding_window(image, svc, X_scaler, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)

def show_images(image1, image2, image3, image1_exp="Image 1", image2_exp="Image 2", image3_exp="Image 3"):
  f, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(1, 3, figsize=(24, 9))
  f.tight_layout()
  ax1.imshow(image1)
  ax1.set_title(image1_exp, fontsize=20)
  ax2.imshow(image2)
  ax2.set_title(image2_exp, fontsize=20)
  ax3.imshow(image3)
  ax3.set_title(image3_exp, fontsize=20)
  plt.subplots_adjust(left=0., right=1, top=0.9, bottom=0.)

show_images(output_image1, output_image2, output_image3)
show_images(output_image4, output_image5, output_image6)
 
 
 
 

Tạo heatmap

 
from scipy.ndimage.measurements import label


def add_heat(heatmap, bbox_list):
  # Iterate through list of bboxes
  for box in bbox_list:
    # Add += 1 for all pixels inside each bbox
    # Assuming each "box" takes the form ((x1, y1), (x2, y2))
    heatmap[box[0][1]:box[1][1], box[0][0]:box[1][0]] += 1

  # Return updated heatmap
  return heatmap# Iterate through list of bboxes
  
def apply_threshold(heatmap, threshold):
  # Zero out pixels below the threshold
  heatmap[heatmap <= threshold] = 0
  # Return thresholded map
  return heatmap

def draw_labeled_bboxes(img, labels):
  # Iterate through all detected cars
  for car_number in range(1, labels[1]+1):
    # Find pixels with each car_number label value
    nonzero = (labels[0] == car_number).nonzero()
    # Identify x and y values of those pixels
    nonzeroy = np.array(nonzero[0])
    nonzerox = np.array(nonzero[1])
    # Define a bounding box based on min/max x and y
    bbox = ((np.min(nonzerox), np.min(nonzeroy)), (np.max(nonzerox), np.max(nonzeroy)))
    # Draw the box on the image
    cv2.rectangle(img, bbox[0], bbox[1], (0,0,255), 6)
  # Return the image
  return img

heat = np.zeros_like(output_image[:,:,0]).astype(np.float)
# Add heat to each box in box list
heat = add_heat(heat, bboxes)
  
# Apply threshold to help remove false positives
threshold = 1 
heat = apply_threshold(heat, threshold)

# Visualize the heatmap when displaying  
heatmap = np.clip(heat, 0, 255)

# Find final boxes from heatmap using label function
labels = label(heatmap)
draw_img = draw_labeled_bboxes(np.copy(image), labels)

def show_images(image1, image2, image1_exp="Image 1", image2_exp="Image 2"):
  f, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(24, 9))
  f.tight_layout()
  ax1.imshow(image1)
  ax1.set_title(image1_exp, fontsize=20)
  ax2.imshow(image2, cmap='hot')
  ax2.set_title(image2_exp, fontsize=20)
  plt.subplots_adjust(left=0., right=1, top=0.9, bottom=0.)
  
show_images(output_image, heatmap, "Car Positions", "Result")
 
 

Xem các heatmaps cho các hình testing

 
def get_heatmap(bboxes):
  threshold = 1
  heat = np.zeros_like(output_image[:,:,0]).astype(np.float) 
  heat = add_heat(heat, bboxes)
  heat = apply_threshold(heat, threshold)
  heatmap = np.clip(heat, 0, 255)
  return heatmap

def show_images(image1, image2, image1_exp="Image 1", image2_exp="Image 2"):
  f, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(24, 9))
  f.tight_layout()
  ax1.imshow(image1)
  ax1.set_title(image1_exp, fontsize=20)
  ax2.imshow(image2, cmap='hot')
  ax2.set_title(image2_exp, fontsize=20)
  plt.subplots_adjust(left=0., right=1, top=0.9, bottom=0.)

heatmap1 = get_heatmap(bboxes1)
heatmap2 = get_heatmap(bboxes2)
heatmap3 = get_heatmap(bboxes3)
heatmap4 = get_heatmap(bboxes4)
heatmap5 = get_heatmap(bboxes5)
heatmap6 = get_heatmap(bboxes6)
show_images(output_image1, heatmap1)
show_images(output_image2, heatmap2)
show_images(output_image3, heatmap3)
show_images(output_image4, heatmap4)
show_images(output_image5, heatmap5)
show_images(output_image6, heatmap6)
 
 
 
 
 
 
 

Labeled image

 
plt.imshow(labels[0], cmap='gray')
Out[10]:
 
 
 

Kết quả với bonding boxes

 
plt.imshow(draw_img)
Out[11]:
 
 
 

Thực hiện thuật toán trên với Video

 
from collections import deque
history = deque(maxlen = 8)

def detect_cars(image):
  bboxes = []
  ystart = 400
  ystop = 500 
  out_img, bboxes1 = find_cars(image, ystart, ystop, 1.0, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 400
  ystop = 500 
  out_img, bboxes2 = find_cars(image, ystart, ystop, 1.3, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 410
  ystop = 500 
  out_img, bboxes3 = find_cars(out_img, ystart, ystop, 1.4, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 420
  ystop = 556 
  out_img, bboxes4 = find_cars(out_img, ystart, ystop, 1.6, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 430
  ystop = 556 
  out_img, bboxes5 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 1.8, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 430
  ystop = 556 
  out_img, bboxes6 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 2.0, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 440
  ystop = 556 
  out_img, bboxes7 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 1.9, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 400
  ystop = 556 
  out_img, bboxes8 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 1.3, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 400
  ystop = 556 
  out_img, bboxes9 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 2.2, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  ystart = 500 
  ystop = 656 
  out_img, bboxes10 = find_cars (out_img, ystart, ystop, 3.0, svc, X_scaler, orient, pix_per_cell, cell_per_block, spatial_size, hist_bins)
  bboxes.extend(bboxes1)
  bboxes.extend(bboxes2)
  bboxes.extend(bboxes3)
  bboxes.extend(bboxes4)
  bboxes.extend(bboxes5)
  bboxes.extend(bboxes6)
  bboxes.extend(bboxes7)
  bboxes.extend(bboxes8)
  bboxes.extend(bboxes9)
  bboxes.extend(bboxes10)
  
  heat = np.zeros_like(out_img[:,:,0]).astype(np.float)
  # Add heat to each box in box list
  heat = add_heat(heat, bboxes)

  # Apply threshold to help remove false positives
  threshold = 1 
  heat = apply_threshold(heat, threshold)

  # Visualize the heatmap when displaying  
  current_heatmap = np.clip(heat, 0, 255)
  history.append(current_heatmap)
  
  heatmap = np.zeros_like(current_heatmap).astype(np.float)
  for heat in history:
    heatmap = heatmap + heat

  # Find final boxes from heatmap using label function
  labels = label(heatmap)
  draw_img = draw_labeled_bboxes(np.copy(image), labels)
  
  return draw_img
  
img = detect_cars(image)
plt.imshow(img)
 
Out[12]:
 
 
 
import imageio
imageio.plugins.ffmpeg.download()
from moviepy.editor import VideoFileClip
from IPython.display import HTML
 
history = deque(maxlen = 8)
output = './test_result.mp4'
clip = VideoFileClip("./test_video.mp4")
video_clip = clip.fl_image(detect_cars)
%time video_clip.write_videofile(output, audio=False)
 
[MoviePy] >>>> Building video ./test_result.mp4
[MoviePy] Writing video ./test_result.mp4
 
 97%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 38/39 [01:44<00:02, 2.74s/it]
 
[MoviePy] Done.
[MoviePy] >>>> Video ready: ./test_result.mp4 

Wall time: 1min 48s
 
history = deque(maxlen = 8)
output = 'project_result.mp4'
clip = VideoFileClip("project_video.mp4")
video_clip = clip.fl_image(detect_cars)
%time video_clip.write_videofile(output, audio=False)
 
[MoviePy] >>>> Building video project_result.mp4
[MoviePy] Writing video project_result.mp4
 
 11%|████████▏                                  | 135/1261 [07:27<1:02:10, 3.31s/it]

Sản phẩm liên quan