Phát Hiện Chuyển Động Mắt - Eye Blink Detection

Tiếp nối bài hướng dẫn đọc văn bản với Google TTS. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vài thứ vui vui với việc nhận diện khuôn mặt trong Python. Đó là chúng ta sẽ phát hiện hành động chớp mắt khi đứng trước Camera. Xoắn tay áo vào làm thôi nào.


Đầu tiên chúng ta cần lần lược cài đặt các thư viện cần thiếc cho dự án này:

pip install opencv-python
pip install dlib

Tiếp theo chúng ta cần tải file shape_predictor_68_face_landmarks.dat và thêm vào thư mục project của chúng ta.

Sau khi cài đặt thành công tạo ngay 1 file python và copy đoạn code mẫu vào để test ngay nhé

# import the necessary packages
from picamera.array import PiRGBArray
from picamera import PiCamera
import time
import cv2
import dlib
from math import hypot

# initialize the camera and grab a reference to the raw camera capture
camera = PiCamera()
camera.resolution = (640, 480)
camera.framerate = 32
rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))

# create default face detector
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
predictor = dlib.shape_predictor("./shape_predictor_68_face_landmarks.dat")
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
r_eye_points = [42, 43, 44, 45, 46, 47]
l_eye_poits = [36, 37, 38, 39, 40, 41]


def midpoint(p1, p2):
  return int((p1.x + p2.x)/2), int((p1.y + p2.y)/2)


def get_blinking_ratio(eye_points, facial_landmarks):
  left_point = (facial_landmarks.part(
    eye_points[0]).x, facial_landmarks.part(eye_points[0]).y)
  right_point = (facial_landmarks.part(
    eye_points[3]).x, facial_landmarks.part(eye_points[3]).y)
  center_top = midpoint(facial_landmarks.part(
    eye_points[1]), facial_landmarks.part(eye_points[2]))
  center_bottom = midpoint(facial_landmarks.part(
    eye_points[5]), facial_landmarks.part(eye_points[4]))

  hor_line = cv2.line(image, left_point, right_point, (0, 255, 0), 2)
  ver_line = cv2.line(image, center_top, center_bottom, (0, 255, 0), 2)

  hor_line_lenght = hypot(
    (left_point[0] - right_point[0]), (left_point[1] - right_point[1]))
  ver_line_lenght = hypot(
    (center_top[0] - center_bottom[0]), (center_top[1] - center_bottom[1]))

  ratio = hor_line_lenght / ver_line_lenght
  return ratio


# allow the camera to warmup
time.sleep(0.1)

# capture frames from the camera
for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr", use_video_port=True):
  # grab the raw NumPy array representing the image, then initialize the timestamp
  # and occupied/unoccupied text
  image = frame.array

  # convert frame to gray
  gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

  faces = detector(gray)

  for face in faces:
    landmarks = predictor(gray, face)

    left_eye_ratio = get_blinking_ratio(
      l_eye_poits, landmarks)
    right_eye_ratio = get_blinking_ratio(
      r_eye_points, landmarks)
    blinking_ratio = (left_eye_ratio + right_eye_ratio) / 2
    if blinking_ratio >= 6.0:
      cv2.putText(image, "blinking", (50, 50), font, 2, (255, 0, 0))
      print("blinking")

  # show the frame
  cv2.imshow("Frame", image)
  key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

  # clear the stream in preparation for the next frame
  rawCapture.truncate(0)

  # if the `q` key was pressed, break from the loop
  if key == ord("q"):
    break

 

Có thể bạn quan tâm ???